IMAGE <=> TEXT #11, med Niclas Östlind

IMAGE <=> TEXT är en seminarieserie som arrangeras av enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand. Syftet är att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.
I det elfte seminariet i ordningen tittade vi närmare på några konkreta exempel där fotografi och text möts i arbeten med en i vid mening dokumentär orientering. Det dokumentära är en genre där fotografi och text ofta samverkar. Förenklat beskrivet är syftet att skapa en så övertygande skildring av verkligheten som möjligt – och i denna process är tanken att bilden och texten kompletterar varandra. Fotografin visar och bevisar, medan texten förklarar och ger sammanhang. På sina olika sätt bidrar de två uttrycksformerna till den dokumentära berättelsens trovärdighet. Det råder förstås olika uppfattningar om vad kombinationen närmare bestämt genererar, och hur banden till verkligheten ska förstås. Inom litteraturen finns också flera exempel på att fotografier inkorporeras i texten i ett sökande efter vad som in brist på bättre kan kallas det reala. En av utgångspunkterna för samtalet var fotografen och författaren Jens S Jensens (1946–2015) mångåriga dokumentära arbete, som presenteras i den nyutgivna boken Jens S Jensen Samlat verk redigerad av Niclas Östlind och utgiven på Bokförlaget Arena.
Medverkade var Mattias Hagberg, Niclas Östlind och Kerstin Hamilton – alla medarbetare på enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand.