IMAGE <=> TEXT #12, med Lina Selander

IMAGE <=> TEXT är en seminarieserie som arrangeras av enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand. Syftet är att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.

Det tolfte tillfället tog sin utgångspunkt i konstnären Lina Selanders mångfasetterade praktik. I sitt konstnärskap har hon insisterat på och utvecklat kombinationer av bild, text och ljud i rumsliga verk som visas i utställningar eller som storskaliga offentliga gestaltningar. Tidsperioder, platser och skeenden både skiftar och återkommer, samt ifrågasätts och problematiseras genom metoder som innefattar montage, överlagringar och glidningar. I grunden finns en vilja att pröva fotografiet och avbildningen med språket som ett centralt verktyg. Läsaren aktiveras i en pendlande rörelse mellan å ena sidan njutningsfull kapitulation inför och, å den andra, analyserande medvetenhet kring avbildningens och seendets begränsningar. Lina Selander utnämndes nyligen till professor i konst med fokus på narrativitet och installationer vid Konstfack.

Seminariet öppnade med en föreläsning av Lina Selander. De trådar som framträdde togs vidare i samtal med Niclas Östlind och Anna Strand, medarbetare på enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand.