One of Us Cannot Be Wrong

Under årskurs 1 har studenterna på det konstnärliga kandidatprogrammet i fotografi, HDK-Valand, arbetat med en rad olika material, teman, tekniker och konceptuella ingångar. Porträttet, fotografi och samhälle, rummet, objektet och arkivet är några av de infallsvinklar som har figurerat som en del av utbildningen. Studenterna har genom analoga och digitala tekniker och stort engagemang angripit dessa mångbottnade ämnen. Årskurs 1 avrundas med deras utställning One of Us Cannot Be Wrong där de fritt har valt ett arbete att presentera från det gångna året. One of Us Cannot Be Wrong markerar därmed slutet på årskurs 1 och början på nästa kapitel för 2022 års kandidatettor.

/ Kerstin Hamilton, lärare i gestaltande fotografi, Konstnärligt kandidatprogram i fotografi, årskurs 1


One of Us Cannot Be Wrong

Medverkande studenter:

Walid Ali, Clio Pavlidis Andersson, Viggo Lowe Cedertjärn, Oscar Eklund, Malin Svensdotter Eriksson, Tom Hallgren, Janine Hamrin, Eskil Högman, Parinazz Nontita Iranmanesh, Viola Jonsson, Pia Larsson, Camilla Lohmann, Amanda Soeiro Nentis, Linda Nybom, Magnus Nygaard, Mira Sjövall, Maie Visur, Colin Lindberget Wright

 

Clio Pavlidis Andersson – Edsbruk

Clio Pavlidis Andersson har gjort en konstnärlig dokumentation av bruksorten Edsbruk i Småland. Sedan industrins avveckling under sent 1900-tal har orten långsamt förfallit. Konstnären har i ett försök att bevara platsen skapat traditionella silvergelatinprintar, bilder som sedan arkiverats på Riksarkivet i Göteborg. I arkivet har också ofixerade lumenprintar inkluderats. De ljuskänsliga lumenprintarna kommer likt minnet om vad platser en gång varit med tiden att tyna bort.

Clio Pavlidis Andersson
Clio Pavlidis Andersson
Clio Pavlidis Andersson

 

Parinazz Nontita Iranmanesh – Flätorna 

Hösten 2022 skakades Iran av kraftiga demonstrationer. Porträttet Flätorna visar en kvinna bortvänd från kameran i en bild där håret symboliserar frihet. Parinazz Nontita Iranmanesh förhåller sig till teman som förlust och tillhörighet. Med utgångspunkt i självbiografiskt material vill hon synliggöra berättelser, symbolik och idéer knutna till identitet och plats. Språket i bilderna har en ”brytning” vilket indikerar att det finns fler lager än det som syns.

Parinazz Nontita Iranmanesh
Parinazz Nontita Iranmanesh

 

Camilla Lohmann – The World Through My Eyes

I portrætserie The World Through My Eyes parafraserer Camilla Lohmann andre kunstneres værker. Personerne som Lohmann portrætterer, med analogt fotografi, er alle fra LGBTQIA+ miljøet. Med værket ønsker Lohmann at gøre op med den normative overrepræsentation og en stereotype forestilling om queer personer i kunsten. Igennem tilfældige møder og samtaler om identitet og køn, udvikler projektet sig til personlige fortælling mellem den portrætterede, det originalværk, betragteren og Lohmann selv.

Camilla Lohmann
Camilla Lohmann
Camilla Lohmann

 

Linda Nybom – Spökraket

Genom att göra analoga och digitala ingrepp i familjens fotoarkiv undersöker Linda Nybom UFO-relaterade företeelser som iakttogs i Norrbottens län 1946. Nyboms arbete fokuserar på händelser bortglömda i det kollektiva minnet. Med ett visuellt och textbaserat experimenterande belyses händelser utifrån ett psykosocialt perspektiv. Baserat på vittnesmål från 1946 då krigets hot fortfarande levde kvar i människors medvetande, lyfter verket fram ett samhällsfenomen om hur vi riktar blicken uppåt i kristid.

Linda Nybom
Linda Nybom

 

Oscar Eklund I avlägsna fotspår

Oscar Eklund intresserar sig för fotografiets inneboende förmåga att kapsla in tid. Han vänder sig till arkivet där han i en historisk fotografisk dokumentation av Göteborg möter fotografen och kulturhistorikern Otto Thulin (1886-1959). Genom metoden “refotografi” återbesöker Eklund samma platser som Thulin dokumenterade ett sekel tidigare och söker efter spår av den man som en gång vandrat samma gator. Resultatet är ett personligt möte som utmanar distinktionen mellan tid och rum.

Oscar Eklund
Oscar Eklund
Oscar Eklund

 

Janine Hamrin Into the Void

Janine Hamrin undersöker gränslandet mellan vakenhet och dröm, där tankar och känslor smälter samman och tid och rum upphör att existera. Med arkivmaterial och analoga processer utforskar hon hur bildens uttryck påverkas av dess materiella förutsättningar. Into the Void granskar reflexen som inträffar när kroppen går från ett vaket till ett sovande tillstånd. Att falla, att träda in i en dimension och upplevelsen av att försöka fånga sig själv i övergången mellan olika tillstånd.

Janine Hamrin
Janine Hamrin

 

Pia Larsson – 1812 dagar

Pia Larssons verk 1812 dagar, kretsar runt frågor om ansvar, integritet och makt. Hon tar avstamp i det personliga och använder den långsamma analoga processen för att bearbeta känslor och tankar. Larsson fokuserar på representationen av kvinnan som skör och sårbar, som ett passivt objekt gjort för att beskådas. Men vad händer när åskådaren plötsligt finner sig själv konfronterad?

Pia Larssons

 

Viggo Lowe Cedertjärn – Reciprocity

Att “ta” en bild är en våldsam handling menar Susan Sontag. Under slutet av vårterminen har Viggo Lowe Cedertjärn fokuserat på att försöka hitta ett sätt att ge tillbaka en del av kontrollen och makten över representationen till den som har fotograferats. Han bjuder in den avporträtterade till att själv manipulera sitt porträtt som en sorts självförsvar. Frågan är om hans handling skapar en konstruktiv dialog eller om fotografen likväl förblir en gärningsman?

Viggo Lowe Cedertjärn
Viggo Lowe Cedertjärn
Viggo Lowe Cedertjärn

 

Amanda Soeiro Nentis – ”Hur känns det att ha världens starkaste pappa?”
Leah Soeiro Nentis (Text)

Amanda Soeiro Nentis har tillsammans med sin syster Leah skapat ett fotografiskt och textbaserat verk om deras far som var världsmästare i tyngdlyftning. De förlorade honom i ung ålder och har genom detta verk frambringat och undersökt minnesfragment. Verket bevaras nu i Riksarkivet i all evighet som en symbol för deras oändliga kärlek till deras far.

Amanda Soeiro Nentis
Amanda Soeiro Nentis
Amanda Soeiro Nentis

 

Maie Visur – Untitled 

I Maie Visurs konstnärliga praktik är experimenterandet och utforskandet av det analoga fotografiska materialet centralt. Med nyfikenhet och lek som drivkraft undersöker Visur hur olika material reagerar när de utsätts för oväntade processer och experiment. Metoden är till stora delar präglad av slump och oberäknelighet. Trots det finns där ofta tydliga drag av upprepning och repetition, både i akt och motiv.

Maie Visur
Maie Visur

 

Tom HallgrenDetached

Fotokonstnären Tom Hallgrens verk Detached består av två självporträtt där konstnärens egen kropp används som verktyg för att undersöka teman som association och disassociation. Han närmar sig också frågor som rör skapandet av ens identitet. Hallgren använder sig av en avskalad miljö i kombination med ljuset från en studioblixt för att förmedla ett blottande uttryck, där position och pose blir framträdande.

Tom Hallgren
Tom Hallgren

 

Eskil HögmanBundna vid minnens härd

Hur använder vi fotografi i vardagen och vilken roll spelar fotografiet i våra sociala relationer? Dessa frågor löper som en röd tråd genom Eskil Högmans arbeten, där det tvångsmässiga insamlandet av minnen ofta står i fokus. I Bundna vid minnens härd närmar sig Högman en person som han aldrig känt och tar hjälp av upphittade diabilder för att vända sig till minnen som inte är hans egna. Vilka är personerna på bilderna, var är de idag och varför blev bilderna kvarlämnade?

Eskil Högman
Eskil Högman
Eskil Högman

 

Malin Svensdotter Eriksson – One of a Kind

Malin Svensdotter Erikssons arbeten har ofta temat relationer som utgångspunkt där hon bearbetar och tolkar egna erfarenheter. Undersökandet är en avgörande och central del i hennes arbetsprocess. I detta projekt utforskar hon hjärtsorg. En längtan som blivit ouppfylld och smärtan av att bli lämnad. Går det att tolka och beröra andra med egna erfarenheter av ett brustet hjärta? Med montage gestaltar Svensdotter Eriksson sin verklighet av minnesbilder och skapar en associativ resa genom tid och rum.

Malin Svensdotter Erikssons
Malin Svensdotter Erikssons

 

 Colin Lindberget WrightTo be a child is to be under surveillance

Today’s children are surrounded by new technologies that manipulate, monitor, and spread false information. With this video-based work Colin Wright explores how he probably belongs to the last generation that got to grow up without being connected. He intertwines this notion with the concerns of being a father today. What rights do the new generation have, and where do we draw the line of online information gathering when it comes to children?

Colin Lindberget Wright
Colin Lindberget Wright
Colin Lindberget Wright

 

Magnus Nygaard OFF TO THE RODEOS

OFF TO THE RODEOS by Magnus Nygaard started in 2022. The artistic process in this work is as captivating as it is perplexing: while the matter of photographing, pairing and sequencing seems tangible, Nygaard struggles to identify the underlying as well as apparent themes and purposes of the material. Knowing that in certain processes, ‘the deeper why?’ is revealed along the road, Nygaard is nonetheless worried the project will stay transfixed as yet another straight, cis, white European-POV project.

Magnus Nygaard
Magnus Nygaard
Magnus Nygaard

 

Viola Jonsson Torsion (vridning)

I sitt arbete utforskar Viola Jonsson arkivets medicinska fotografier för att belysa sjukdomen skolios. Centralt i Torsion (vridning) är ryggradens unika anatomi och hon sätter i sitt verk drabbade kvinnor i fokus. Genom att inkludera egna erfarenheter låter Jonsson historia möta samtid i syfte att gestalta smärta såväl som hopp.

Viola Jonsson
Viola Jonsson
Viola Jonsson

 

Walid Ali mamma sover

I gatans kakofoni med tutande bilar och skrikande barn finns en bortglömd värld av ensamhet. Mer än varannan dag hittas i Sverige en människa som legat död i över en månad i sitt hem. Med det pågående arbetet mamma sover vill Walid Ali bidra till att kartlägga människor som dör ensamma i sina hem och de spår som lämnas kvar. Verket, som bottnar i empati och engagemang, riktar även ljuset mot grannarna, samhället samt korrespondensen med myndigheterna.

Walid Ali
Walid Ali

 

Mira SjövallAtt ta ett grepp, och att hålla

Skapandet och brytandet av ett visuellt narrativ är en central del av Mira Sjövalls metod. Hon intresserar sig för hur användandet av serier och sekvenser tillåter en att söka efter gemensamma spår i bilder. I detta arbete fokuserar Sjövall på förlust, sorg och framför allt frågan om hur man förbereder sig på att det kommer att hända igen. Genom att fotografera människor i hennes närhet utgår hon från ett subjektivt dokumenterande i ett försök att komma förbi de väggar vi bygger upp för att gardera oss mot förlust.

Mira Sjövall
Mira Sjövall
Mira Sjövall